українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o ogłasza przetarg nieograniczony na

Uzupełnienie infrastruktury hodowli koni huculskich w Odrzechowej

w ramach projektu

„Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego”

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia: 43052-2015; data zamieszczenia: 26.02.2015 r..

Zamówienie o wartości poniżej 5 186 000 euro.
Zamieszczanie ogłoszenia:     obowiązkowe.

 

Zamawiający:

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. z o.o. , Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38530 Zarszyn, woj. podkarpackie, tel.: 13 467 11 72, faks: 13 467 15 15.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.odrzechowa.izoo.kraków.pl

 

 

Przedmiot zamówienia:

Uzupełnienie infrastruktury hodowli koni huculskich w Odrzechowej

    • Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
    • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Ogrodzenie części działki nr 29/5 i 39/2 w miejscowości Polany Surowiczne L- 3000m w tym
- roboty pomiarowe, wycinka drzew i krzaków na trasie ogrodzenia, plantowanie terenu - ogrodzenia bez siatki wys 1,20m- słupki stalowe fi 70/3,6mm, dł 2,0 0betonowane w ziemi w rozstawie 4,0m, doły pod słupki wiercone na gł.1,1m i fi 20cm między słupkami zamontowane 2 rzędy drutu ocynkowanego fi 5mm na przyspawanych uchwytach + przegrody o konstrukcji stalowej z rur malowane lakierem bitumicznym

 

Ogrodzenie działki nr 1112 w m. Odrzechowa L- 1500m
- roboty pomiarowe, wycinka drzew i krzaków na trasie ogrodzenia, plantowanie
- ogrodzenia bez siatki wys 1,20m- słupki stalowe fi 70/3,6mm, dł 2,0 0betonowane w ziemi w rozstawie 4,0m, doły pod słupki wiercone na gł.1,1m i fi 20cm między słupkami zamontowane 2 rzędy drutu ocynkowanego fi 5mm na przyspawanych uchwytach + przegrody /bramy/ o konstrukcji stalowej z rur malowane lakierem bitumicznym

 

Remont i naprawa istniejącego ogrodzenia i wybiegów w m. Odrzechowa
- demontaż istniejącego drutu kolczastego i montaż drutu gładkiego ocynkowanego fi 5mm na uchwytach
- prostowanie słupków ogrodzeniowych + przyspawanie nakrętek fi 12mm 4 szt do słupka kal. ind + malowanie lakierem bitumicznym 2x
- Ogrodzenia bez siatki wys 1,20m- słupki stalowe fi 70/3,6mm, dł 2,0 0betonowane w ziemi w rozstawie 4,0m, doły pod słupki wiercone na gł.1,1m i fi 20cm między słupkami zamontowane 4 rzędy drutu fi 6mm na przyspawanych uchwytach
- plantowanie powierzchni przy pomocy sprzętu – spycharką gąsienicową na trasie
ogrodzenia

 

Place i dojścia dla koni wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem
- roboty pomiarowe, korytowanie, roboty ziemne podbudowy z kruszyw 1572,0m2
- nawierzchnie z tłucznia kamiennego i kostki brukowej 1572,0m2
- obrzeża betonowe wraz z ławami betonowymi 235,0m
- drenaż wraz z studzienkami 40,0m i odprowadzenie wód powierzchniowych rurociągami
-222,0m wraz z robotami ziemnymi

 

Remont ogrodzenia przy ujeżdżalni
- roboty ziemne, pomiarowe - betonowanie stóp pod słupki ogrodzeniowe
- ogrodzenie z siatki wys. 1,5 wraz z murowanymi słupkami, prefabrykowanym cokołem 116,0m
- brama i bramka stalowa

Ofertę do udziału w przetargu należy złożyć w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn – Sekretariat Zakładu - najpóźniej do godz. 14 00, dnia 16.03.2015 r.

 

Szczegóły przetargu w dokumentach do pobrania:

 

Wynik przetargu:

Do pobgrania zawiadomienie o wyniku przetargu (dokument.doc, dokument.pdf)