українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

OZHK w RzeszowieSzkolenia OZHK w Rzeszowie dla hodowców koni huculskich

PlemkonecentrSzkolenia Naukowo-Produkcyjnej Asocjacji „Plemkonecentr” (Ukraina)

 

Podstawowy kurs rozczyszczania kopyt”

 

Rzeszów, 19.08.2015

K O M U N I K A T

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie

ogłasza rekrutację uczestników z Polski na dodatkowe szkolenie

Podstawowy kurs rozczyszczania kopyt”

w ramach projektu pn. „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

 

Terminy szkoleń:

Miejsce szkolenia:

Forma szkolenia:

Ćwiczenia praktyczne to przede wszystkim praca z końmi.

Liczba uczestników szkolenia:

Wymogi dla uczestników:

  1. Osoby pełnoletnie.
  2. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby związane z chowem i hodowlą koni huculskich: hodowcy, właściciele koni użytkowych, pracownicy ośrodków hodowlanych, jeździeckich, agroturystycznych, instruktorzy jeździectwa.
  3. W pierwszej kolejności uczestnikami mogą być osoby z terenu obszaru objętego Programem Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 głównych regionów wsparcia i regionów przyległych (szczegółowa informacja u organizatora).

Uwaga: Ukończenie szkolenia nie upoważnia do wykonywania zawodu podkuwacza.

 

Koszty uczestnictwa w szkoleniu

tj. sześć noclegów, wyżywienie, wykładowcy, materiały szkoleniowe, pomieszczenia szkoleniowe pokryte zostaną ze środków realizowanego Projektu.
Uczestnicy przyjeżdżający w przeddzień szkolenia i wyjeżdżający dzień po zakończeniu szkolenia sami ponoszą koszty dodatkowych noclegów i wyżywienia na zasadzie indywidualnego rozliczenia z hotelem.
Pozostałe informacje, w tym szczegółowy zakres tematyczny szkolenia dostępny jest
w biurze Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie tel. /17/ 852-74-94. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia (certyfikaty) o ukończeniu szkolenia z podaniem zakresu szkolenia oraz liczby godzin szkoleniowych.
Rekrutacja na szkolenia będzie prowadzona przez Okręgowy Związek Hodowców Koni
w Rzeszowie w terminie od 15.08. 2015r. do 30.08 2015r. lub do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu na adres:

Udział w szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację
i rozpowszechnianie zdjęć z tego szkolenia.

Po zakończeniu rekrutacji wszyscy uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie poinformowani zostaną o czasie i miejscu rozpoczęciu szkolenia oraz zapoznani zostaną ze szczegółowym programem szkolenia.

 

Adresy wysyłki zgłoszeń

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu na adres:

Szczegóły w dokumentach do pobrania


Dokumenty do pobrania:

 

Galeria

I tura szkolenia 14.09.2015 – 20.09.2015 >>>>>

II tura szkolenia 21.09.2015 – 27.09.2015 >>>>>