українські
Powrót do strony powitalnej

4. Diagnoza – identyfikacja problemów i czynników rozwojowych

4.1. Zidentyfikowane problemy

W trakcie prac nad strategią uczestnicy prac zidentyfikowali problemy w następujących obszarach strategicznych:

Problem, to nieakceptowana, z punktu widzenia intersariuszy strategii, sytuacja uniemożliwiająca utrzymanie pożądanego stanu lub osiągnięcie zamierzonych celów/rezultatów. Problem,to także nieakceptowany skutek oddziaływania wewnętrznych lub zewnętrznych czynników rozwojowych.

 

Tabela 34. Problemy zidentyfikowane w obszarach strategicznych po stronie polskiej i ukraińskiej

Obszar strategiczny 1:
Geograficzne, przyrodnicze i kulturowe środowisko obszaru występowania koni huculskich po stronie polskiej i ukraińskiej

 

Problemy w Polsce

 • Zmniejszanie się naturalnych obszarów nadających się do hodowli koni huculskich
 • Rosnące zagrożenie utrzymania bioróżnorodności cennych przyrodniczo obszarów objętych strategią
 • Bariery organizacyjne, finansowe, techniczne oraz przepływu zwierząt, towarów i osób związane z tym, że obszar objęty strategią przedzielony jest granicą polsko-ukraińską, będącą granicą Unii Europejskiej
 • Stałe zmniejszanie się znaczenia/obecności koni huculskich w kulturze i tradycji
 • Brak powiązań płatności/dotacji z posiadaniem koni

Problemy na Ukrainie

 • Nieefektywne wykorzystanie naturalnych obszarów do hodowli i użytkowania koni huculskich
 • Bariery organizacyjne, finansowe, techniczne oraz przepływu zwierząt, towarów i osób związane z tym, że obszar objęty strategią przedzielony jest granicą polsko-ukraińską, będącą granicą Unii Europejskiej

 

Obszar strategiczny 2:
Stan hodowli koni huculskich po stronie polskiej i ukraińskiej

Problemy w Polsce

 • Względnie mała, zamknięta populacja koni huculskich
 • Wysokie ryzyko utraty pierwotnych cech rasowych koni huculskich głównie w wyniku prowadzenia hodowli na obszarach odległych od jego naturalnego środowiska

Problemy na Ukrainie

 • Niedostatecznie ukształtowane i wyrównane w typie pogłowie koni huculskich
 • Większość właścicieli nie jest zainteresowana selekcją i ewidencją swoich koni
 • Małoliczebna populacja koni huculskich
 • Niedostateczna wiedza i świadomość hodowców z zakresu hodowli i możliwości użytkowania koni huculskich
 • Bardzo niski poziom współpracy między hodowcami koni huculskich

 

Obszar strategiczny 3:
Współczesne trendy użytkowania koni huculskich

Problemy w Polsce

 • - Niedostateczne wykorzystanie cech i walorów użytkowych koni huculskich

Problemy na Ukrainie

 • - Niedostateczna promocja konia huculskiego i jego możliwości użytkowych dla szerokiego grona użytkowników
 • - Niedostateczne wykorzystanie cech i walorów użytkowych koni huculskich

 

Obszar strategiczny 4: Współpraca polsko-ukraińska związana z hodowlą i użytkowaniem koni huculskich

Problemy w Polsce

 • Słabo rozwinięta współpraca polskich hodowców koni i instytucji/organizacji z hodowcami i instytucjami/organizacjami z Ukrainy
 • Nieobecność Ukrainy w strukturach Międzynarodowej Organizacji Konia Huculskiego (HIF)

Problemy na Ukrainie

 • Słabo rozwinięta współpraca ukraińskich hodowców koni i instytucji/organizacji z hodowcami i instytucjami/organizacjami z Polski
 • Brak wspólnej wizji, programu i stanowiska dotyczącego formy współpracy i reprezentacji Ukrainy na forum miedzynarodowym
 • Nieobecność Ukrainy w strukturach Międzynarodowej Organizacji Konia Huculskiego (HIF)powrót

 

4.2. Zidentyfikowane czynniki rozwojowe

W trakcie prac na strategią ich uczestnicy identyfikowali czynniki sprzyjające (mocne strony i szanse) oraz niesprzyjające (słabości i zagrożenia) w poszczególnych obszarach strategicznych. Identyfikacja dokonana została odrębnie dla czynników rozwojowych wewnętrznych (mocne strony i słabości), odnoszących się do obszaru i realizatorów strategii (na które w dużym stopniu mogą wpływać) oraz czynników rozwojowych zewnętrznych (szanse i zagrożenia) odnoszących się do otoczenia obszarów i realizatorów strategii (na które nie mogą wpływać lub mogą wpływać tylko w bardzo ograniczonym stopniu).

Tabela 35. Czynniki rozwojowe zidentyfikowane w obszarach strategicznych po stronie polskiej i ukraińskiej

Obszar strategiczny 1:
Geograficzne, przyrodnicze i kulturowe środowisko obszaru występowania koni huculskich po stronie polskiej i ukraińskiej

Podmiot Strategii

Polska
Mocne strony Słabe strony
 • Warunki glebowo-klimatyczne po obu stronach granicy sprzyjające rozwojowi hodowli koni huculskich w naturalnym środowisku
 • Wzrost zainteresowania lokalną historią i kulturą
  Funkcjonujące i powstające nowe organizacje pozarządowe kultywujące tradycję
 • Bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe (miasta, zamki, obiekty sakralne, tradycje, rzemiosła)
 • Obszar objęty strategią dzieli granica polsko-ukraińska
 • Niewystarczające działania na rzecz zachowania wartości kulturowych
Ukraina
Mocne strony Słabe strony
 • Warunki glebowo-klimatyczne po obu stronach granicy sprzyjające rozwojowi hodowli koni huculskich w naturalnym środowisku
 • Bardzo duże możliwości zagospodarowania „naturalnego środowiska” - mnogość połonin i rejonów górzystych
 • Atuty i względy historyczne Huculszczyzna – ojczyzna konia huculskiego - wzrost zainteresowania lokalną historią i kulturą
 • Czyste środowisko i stabilna sytuacja ekologiczna na terenach objętych ochroną
 • Dobrej jakości wody powierzchniowe i podziemne
 • Duża ilość parków narodowych i terenów objętych ochroną
 • Bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe (miasta, zamki, obiekty sakralne, tradycje, rzemiosła)
 • Obszar objęty strategią dzieli granica polsko-ukraińska
 • Bardzo intensywne wykorzystanie zasobów leśnych
 • Nierozwinięty system utylizacji śmieci
 • Zanieczyszczenie środowiska naturalnego odpadami komunalnymi
 • Zły stan zachowania wielu zabytków
 • Brak transgranicznych szlaków turystycznych
 • Nierozwinięty system informacji o miejscach i obiektach kultury
 • Niska kultura ekologiczna ludności
 • Niewystarczające działania na rzecz zachowania wartości kulturowych

Otoczenie Podmiotu

Polska
Szanse Zagrożenia
 • Rosnące zainteresowanie otoczenia podmiotu Strategii lokalną, unikalną i nieodkrytą kulturą i historią
 • Coraz wyższe standardy ochrony środowiska wymuszone przez prawo polskie i Unii Europejskiej chroniące naturalne tereny nadające się do hodowli koni huculskich
 • Granica polsko-ukraińska będąca granicą Unii Europejskiej – ograniczenia formalno-prawne
 • Intensyfikacja produkcji rolnej oraz nadmierne rygory ochrony środowiska eliminujące jakąkolwiek działalność hodowlaną na niektórych obszarach
 • Komercjalizacja kultury, imprez i usług konnych
 • Szkodliwe działania części organizacji proekologicznych, zmierzających do wyeliminowania obecności koni huculskich z niektórych obszarów, objętych ochroną
 • Duże róznice w sposobie regulacji ochrony środowiska w Polsce i na Ukrainie
Ukraina
Szanse Zagrożenia
 • Rosnące zainteresowanie otoczenia podmiotu Strategii lokalną, unikalną i nieodkrytą kulturą i historią
 • Istniejące formy ochrony przyrody na ukraińskim obszarze objętym strategią
 • Państwowe programy naukowe mające na celu zachowanie zasobu genetycznego zwierząt
 • Granica polsko-ukraińska będąca granicą Unii Europejskiej – ograniczenia formalno-prawne
 • Komercjalizacja kultury, imprez i usług konnych
 • Trudna sytuacja społeczno-gospodarcza i polityczna na Ukrainie
 • Duże róznice w sposobie regulacji ochrony środowiska w Polsce i na Ukrainie

 

Obszar strategiczny 2:
Stan hodowli koni huculskich po stronie olskiej i ukraińskiej

Podmiot Strategii

Polska
Mocne strony Słabe strony
 • Silnie zakorzeniona tradycja hodowli koni huculskich na obszarze objętym strategią
 • Silna organizacja hodowców koni
 • Silne struktury związkowe
 • Duże zainteresowanie hodowców utrzymaniem i rozwojem hodowli koni huculskich
 • Reprezentacja wszystkich rodów męskich i rodzin żeńskich istniejących w Polsce
 • Umiejscowienie trzech jedynych państwowych ośrodków hodowli koni huculskich w Polsce na obszarze objętym strategią i obszarze powiązanym
 • Nawiązane kontakty pomiędzy hodowcami z Polski i Ukrainy
 • Ryzyko utraty cech rasowych przy selekcji na użytkowość - сzęściowa utrata pierwotnych cech koni huculskich wynikająca m.in. ze współczesnych form użytkowania i hodowli na obszarach poza terenem naturalnego występowania
 • Przypadki nieumiejętnie prowadzonej hodowli - ryzyko wzrostu inbredu lub utraty rodów i rodzin
 • Zdecydowana dominacja kilku rodzin żeńskich
Ukraina
Mocne strony Słabe strony
 • Silnie zakorzeniona tradycja hodowli koni huculskich na obszarze objętym strategią
 • Nawiązane kontakty pomiędzy hodowcami z Polski i Ukrainy
 • Możliwość powiązania rozwoju hodowli koni z wykorzystaniem do celów turystycznych, rajdowych
 • Niedostateczna inwentaryzacja pogłowia koni huculskich
 • Ryzyko utraty cech rasowych przy selekcji na użytkowość
 • Przypadki nieumiejętnie prowadzonej hodowli - ryzyko wzrostu inbredu lub utraty rodów i rodzin
 • Mała liczba koni i hodowców w bardzo dużym stopniu utrudniająca selekcję
 • Nie wszyscy hodowcy mają świadomość potrzeby prowadzenia pracy hodowlanej
 • Brak dotacji w ramach programu ochrony zasobów genetycznych
 • Niski poziom wymiany zasobów genetycznych z krajami o rozwiniętej hodowli konia huculskiego, zagrożenie zamknięciem/izolacją populacji

Otoczenie Podmiotu

Polska
Szanse Zagrożenia
 • Rosnące zainteresowanie możliwością wymiany materiału hodowlanego - rozszerzenie puli genów
 • Ujednolicanie/zbliżanie po stronie polskiej i ukraińskiej zasad prowadzenia hodowli i selekcji materiału hodowlanego
 • Uznanie hodowli ukraińskiej przez HIF
 • Ryzyko ograniczenia lub braku wsparcia państwa dla prowadzenia ksiąg stadnych i oceny użytkowej
 • Duże ryzyko utraty dotacji w ramach programu ochrony koni huculskich
 • Nieuznanie hodowli ukraińskiej przez HIF
 • Wzrost kosztów transportu koni i spełnienia wymogów związanych z udziałem w wystawach i innych imrezach z udziałem koni
Ukraina
Szanse Zagrożenia
 • Rosnące zainteresowanie możliwością wymiany materiału hodowlanego - rozszerzenie puli genów
 • Ujednolicanie/zbliżanie po stronie polskiej i ukraińskiej zasad prowadzenia hodowli i selekcji materiału hodowlanego
 • Uznanie hodowli ukraińskiej przez HIF
 • Nieuznanie hodowli ukraińskiej przez HIF
 • Postępujące zmniejszanie się pogłowia koni, w tym z braku finansowania
 • Wzrost kosztów transportu koni na wystawy

 

Obszar strategiczny 3:
Współczesne trendy użytkowania koni huculskich

Podmiot Strategii

Polska
Mocne strony Słabe strony
 • Mocne struktury związkowe
 • Największa w Europie i stabilna hodowla
 • Dobry wyselekcjonowany materiał hodowlany
 • Hodowcy z dużą wiedzą i doświadczeniem hodowlanym
 • Dobra współpraca organizacji hodowców z władzami samorządowymi
 • Stałe miejsca promocji i organizacji imprez z udziałem koni huculskich
 • Dobra opinia o rasie wśród hodowców – łatwość hodowli i utrzymania
 • Wysokie wskaźniki reprodukcyjne
 • Istniejące wyznaczone trasy turystyki konnej
 • Dobrze zorganizowane ośrodki jeździeckie
 • Rozwinięta promocja rasy huculskiej i jej wszechstronnych możliwości użytkowania
 • Możliwość powiązania rozwoju hodowli koni z wykorzystaniem ich do celów turystycznych, rekreacyjnych i leczniczych
 • Niskie dochody z hodowli
 • Niski poziom sprzedaży źrebiąt
 • Niedobory zaplecza gastronomicznego, noclegowego i popasu dla koni
 • Niedobory zaplecza do treningu koni – za mało krytych ujeżdżalni
 • Niewystarczające przygotowanie do profesjonalnego świadczenia usług noclegowych i gastronomicznych
Ukraina
Mocne strony Słabe strony
 • Stałe miejsca promocji i organizacji imprez z udziałem koni huculskich
 • Dobra opinia o rasie wśród hodowców – łatwość hodowli i utrzymania
 • Wysokie wskaźniki reprodukcyjne
 • Istniejące wyznaczone trasy turystyki konnej
 • Możliwość powiązania rozwoju hodowli koni z wykorzystaniem ich do celów turystycznych, rekreacyjnych i leczniczych
 • Niskie dochody z hodowli
 • Niedobory zaplecza gastronomicznego, noclegowego i popasu dla koni
 • Niedobory zaplecza do treningu koni - kryte ujeżdżalnie
 • Niewystarczające przygotowanie do profesjonalnego świadczenia usług noclegowych i gastronomicznych
 • Nierozwinięty produkt turystyczny
 • Małe doświadczenie w zarządzaniu turystyką

Otoczenie Podmiotu

Polska
Szanse Zagrożenia
 • Organizowane kursy i szkolenia-wzrost świadomości i umiejętności hodowców
 • Współpraca międzynarodowa, w tym przygraniczna
 • Pozyskiwane nowe miejsca promocji konia huculskiego
 • Wzrost zainteresowania sportem konnym wśród młodzieży
 • Udział koni huculskich w pokazach i konkursach
 • Liberalizacja przepisów prawa do korzystania z terenów leśnych
 • Promocja i rozwój kultury z wyeksponowaniem dziedzictwa kulturowego
 • Tworzenie wyspecjalizowanych ośrodków hipoterapii
 • Rozwój infrastruktury turystycznej
 • Wzrost zamożności społeczeństwa
 • Brak jasnych regulacji prawnych dotyczących korzystania z dróg w terenach leśnych i na terenach chronionych (np. Parki narodowe)
 • Mało młodych ludzi zainteresowanych prowadzeniem hodowli koni huculskich
 • Duże ryzyko utraty dotacji w ramach programu ochrony koni huculskich
 • Spadek zainteresowania rasą u nabywców ze względu na rozwój budownictwa, ekspansję cywilizacyjną i zmniejszające się obszary dla turystyki konnej
 • Import koni róznych ras z zagranicy
 • Wzrost kosztów transportu koni i spełnienia wymogów związanych z udziałem w wystawach i innych imrezach z udziałem koni
Ukraina
Szanse Zagrożenia
 • Organizowane kursy i szkolenia-wzrost świadomości i umiejętności hodowców
 • Współpraca międzynarodowa, w tym przygraniczna
 • Tworzenie wyspecjalizowanych ośrodków hipoterapii
 • Rozwój infrastruktury turystycznej
 • Wysokie koszty transportu koni i uczestnictwa w zawodach

 

Obszar strategiczny 4:
Współpraca polsko-ukraińska związana z hodowlą i użytkowaniem koni huculskich

Podmiot Strategii

Polska
Mocne strony Słabe strony
 • Istniejąca infrastruktura i zaplecze szkoleniowe Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego w Rudawce Rymanowskiej, Odrzechowej i w Gołubyne
 • Silna organizacja hodowców koni, w tym huculskich (m.in. silne struktury)
 • Wielkość i znaczenie podkarpackiej hodowli koni huculskich
 • Cykliczność i duża liczba organizowanych imprez huculskich na polskim obszarze objętym strategią
 • Obecność największych polskich stadnin huculskich w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach
 • Rozwinięta promocja koni rasy huculskiej oraz ich wszechstronnych możliwości użytkowania
 • Niedostateczna współpraca stadnin i ośrodków hodujących konie huculskie
 • Brak zespolonej oferty stajni huculskich w zakresie turystyki konnej
 • Słaba indywidualna promocja ośrodków hodowlanych
Ukraina
Mocne strony Słabe strony
 • Istniejąca infrastruktura i zaplecze szkoleniowe Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego w Rudawce Rymanowskiej, Odrzechowej i w Gołubyne
 • Duże możliwości zagospodarowania „naturalnego środowiska” ukraińskiej części Karpat Wschodnich na hodowlę i użytkowanie koni huculskich
 • Zlokalizowanie aktualnie największych hodowli koni rasy huculskiej w obwodzie zakarpackim (obszar zasadniczy)
 • Możliwość powiązania rozwoju hodowli koni z wykorzystaniem ich do celów turystycznych, rekreacyjnych i lecznicych
 • Mała świadomość i jednomyślność działania hodowców koni rasy huculskiej
 • Brak jednej organizacji krajowej o charakterze związkowym zrzeszającej hodowców koni huculskich
 • Niedostateczna wiedza hodowców w zakresie hodowli i wszechstronnych możliwości użytkowych koni huculskich
 • Brak promocji Otoczenie Podmiotu Polska

Otoczenie Podmiotu

Polska
Szanse Zagrożenia
 • Solidne i trwałe struktury organizacji związkowych
 • Wielkość populacji i wysoki poziom hodowli koni rasy huculskiej w Polsce
 • Wiodąca rola polskiej hodowli koni huculskich w Europie
 • Bogate doświadczenie polskich specjalistów w zakresie oceny i selekcji koni
 • Duża liczba imprez i zawodów huculskich w Polsce
 • „Moda” na hodowlę i użytkowanie koni rasy huculskiej
 • Nawiązane kontakty pomiędzy hodowcami z Polski i Ukrainy
 • Słabe zaangażowanie instytucji lokalnych i regionalnych w promocję koni huculskich
 • Pogarszanie się sytuacji materialnej hodowców i użytkowników koni
 • „Nasycenie” rynku końmi huculskimi
 • Ograniczenie możliwości korzystania ze środków i dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Granica polsko-ukraińska utrudniająca wymianę materiału hodowlanego oraz przemieszczanie koni huculskich w użytkowaniu turystyczno-rajdowym
 • Brak priorytetów w programach operacyjnych instytucji centralnych i regionalnych ukierunkowanych na hodowlę i użytkowanie koni huculskich w polskiej części Karpat
Ukraina
Szanse Zagrożenia
 • Atuty i znaczenie historyczne Huculszczyzny będącej ojczyzną koni rasy huculskiej
 • Wzrost zainteresowania turystyczno-rekreacyjnego regionem Huculszczyzny
 • Prowadzone działania na rzecz ochrony naturalnego środowiska tej części kraju
 • Istnienie fachowców w dziedzinie oceny i selekcji koni
 • Nawiązane kontakty pomiędzy hodowcami z Polski i Ukrainy
 • Trudna sytuacja ekonomiczna kraju
 • Brak wsparcia finansowego ze strony państwa hodowli koni rasy huculskiej
 • Brak krajowego programu ochrony rasy huculskiej
 • Ukraina nie jest członkiem HIF - ryzyko nieuznania hodowli ukraińskiej przez HIF
 • Niedostateczna polityka państwa w zakresie zabezpieczenia i ochrony miejsc kulturowych Huculszczyzny
 • Pogłębiające się ubożenie społeczeństwa
 • Słaba infrastruktura drogowa, noclegowa i gastronomiczna
 • Granica polsko-ukraińska utrudniająca wymianę materiału hodowlanego oraz przemieszczanie koni huculskich w użytkowaniu turystyczno-rajdowym
 • Trudna obecnie sytuacja społeczna oraz terytorialno-militarna Ukrainy

powrót