українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE


fot: Marek Gibała

 

PlemkonecentrSzkolenia Naukowo-Produkcyjnej Asocjacji „Plemkonecentr” (Ukraina)

Technologia chowu i treningu młodych koni, przygotowania do prób dzielności

 

K O M U N I K A T

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie
ogłasza rekrutację uczestników z Polski na dodatkowe szkolenie
„Technologia chowu i treningu  młodych koni, przygotowania do prób dzielności”
w ramach projektu pn. „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Organizator szkolenia:

Naukowo-Produkcyjna Asocjacja „Plemkonecentr” w Sołoczynie (Ukraina)

Termin szkolenia:

Miejsce szkolenia:

Forma szkolenia:

Liczba uczestników szkolenia:

8 osób z Polski. W szkoleniu weźmie również udział 8osób z Ukrainy.

Wymogi dla uczestników:

  1. Osoby pełnoletnie.
  2. Hodowcy i miłośnicy koni rasy huculskiej oraz osoby związane z użytkowaniem koni posiadający podstawowe umiejętności obchodzenia się i pracy z końmi.
  3. W pierwszej kolejności uczestnikami mogą być osoby z terenu obszaru objętego Programem Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 głównych regionów wsparcia i regionów przyległych (szczegółowa informacja u organizatora).

Koszty szkolenia:

Rekrutacja na szkolenia będzie prowadzona przez Okręgowy Związek Hodowców Koni
w Rzeszowie w terminie od 15.08. 2015r. do 22.08 2015r. lub do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Zgłoszenia na szkolenie:

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu na adres:

Udział w szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację
i rozpowszechnianie zdjęć z tego szkolenia.
Po zakończeniu rekrutacji wszyscy uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie poinformowani zostaną o czasie i miejscu rozpoczęciu szkolenia oraz zapoznani zostaną ze szczegółowym programem szkolenia.                                                                      

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

Szczegóły w dokumentach do pobrania


Dokumenty do pobrania:

 

 

 

Galeria

 

K O M U N I K A T

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie
ogłasza rekrutację uczestników z Polski na szkolenie
„Technologia chowu i treningu  młodych koni, przygotowania do prób dzielności”
w ramach projektu pn. „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Organizator szkolenia:

Naukowo-Produkcyjna Asocjacja „Plemkonecentr” w Sołoczynie (Ukraina)

Terminy szkoleń:

Miejsce szkolenia:

Forma szkolenia:

Liczba uczestników szkolenia:

15 osób z Polski (w trzech powtórzeniach po 5 osób). W szkoleniu weźmie również udział 30 osób z Ukrainy (w trzech powtórzeniach po 10 osób).

Wymogi dla uczestników:

  1. Osoby pełnoletnie.
  2. Hodowcy i miłośnicy koni rasy huculskiej oraz osoby związane z użytkowaniem koni posiadający podstawowe umiejętności obchodzenia się i pracy z końmi.
  3. W pierwszej kolejności uczestnikami mogą być osoby z terenu obszaru objętego Programem Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 głównych regionów wsparcia i regionów przyległych (szczegółowa informacja u organizatora).

Koszty szkolenia:

Pozostałe informacje, w tym szczegółowy zakres tematyczny szkolenia dostępny jest
w biurze Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie tel. /17/ 852-74-94. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia (certyfikaty) o ukończeniu szkolenia z podaniem zakresu szkolenia oraz liczby godzin szkoleniowych.
Rekrutacja na szkolenia będzie prowadzona przez Okręgowy Związek Hodowców Koni
w Rzeszowie w terminie od 2 lutego 2015r. do 16 lutego 2015r. lub do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Zgłoszenia na szkolenie:

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu na adres:

dla uczestników z Polski

Udział w szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację
i rozpowszechnianie zdjęć z tego szkolenia.
Po zakończeniu rekrutacji wszyscy uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie poinformowani zostaną o czasie i miejscu rozpoczęciu szkolenia oraz zapoznani zostaną ze szczegółowym programem szkolenia.                                                                      

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

Szczegóły w dokumentach do pobrania


Dokumenty do pobrania: