wersja polska
Привітання сайту

АКТУАЛЬНО В ПРОЕКТ

 

PlemkonecentrНавчання Науково-виробнича Асоціація «Племконецентр»
в Солочині (Україна)

Технологія вирощування і тренінгу молодих гуцульських коней та підготовка їх до випробувань

 

Племконецентр, 18.08.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ

Науково-виробнича асоціація «Племконецентр»
і Окружна спілка конярів в м. Жешові оголошує набір учас ників на додаткове навчання-семінар: «Технологія вирощування і тренінгу молодих гуцульських коней та підготовка їх до випробувань»

в рамках проекту «IPBU.03.01.00-18-751/11-00 «Створення Польсько - Українського центру розведення та популяризації коней гуцульської породи» за кошти міжнародної технічної допомоги реалізованого в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013:

Терміни проведення навчань-семінарів :

Кількість уч ас ників

Місце проведення

Тривалість навчання

Форма навчання

Вимоги до учас ників:

 1. Повнолітні особи.
 2. Особи, пов’язані з розведенням і вико ристанням ко не й гуцульської пород и, влас ники
  коне й гуцульської пород и.
 3. В першу чергу уч ас никами мо жуть бути особи з головних регіонів с півпраці і
  прилеглих регіонів Програми транс кордо нного співро бітництва Польща-Білорусь-
  Україна 2007-2013 (http://www.huculy-polska-ukraina.eu/uk/program_uk.html ).
 4. Особи, які не брали уч асті в по пе ред ніх семінарах на цю тему (I тур: 09.03.2015 –
  15.03.2015; II тур: 16.03.2015 – 22.03.2015; III тур: 23.03.2015 – 29.03.2015).

Всі учас ники навчання отримають сертифікати про проходже ння навчання з інформацією
про сферу підго товки, а також кількість навч альних год ин.
Витрати участі в навч анні, зокрема: про живання під ч ас проведення семінару, харчування,
виклад ачі, пере кладач , навчальні мате ріали українською та по льською мовами буд уть
профінансовані з коштів реалізованого Проекту.

Набір учас ників: до 22 серпня 2015 року або до моменту вичерпання ліміту.

Заявки на участь в навч анні-семінарі потріб но вис илати виключ но на доданому формулярі
на ад ресу:
Для українських уч ас ників:
89325, Науково-виробнич а асо ціація «Племконе це нтр», Закарпатська облас ть, Свалявський
райо н, ППЗ Голуб ине-1, Квітка по ло нини, ко рпус 4, каб.6; факсом: +38 (03133) 3-25-35 або
електро нною поштою – nva_plemkonecentr@ukr.net.
Для польських уч ас ників:
Okręgowy Związek Hodowców Ko ni w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów ul. Fredry 4 , fax: /17/ 852-74-
94, email: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl.

 

М.Й.Головач

Директор НВА «Племконецентр» в Солочині

 

*За зміст даного документу відповідальність несе виключно НВА «Племконецентр», і він ні в якому разі не може розглядатися як позиція Європейського Союзу.

 

Документи для завантаження:

 

 

Племконецентр, 01 березня 2015 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

Окружна Спілка Конярів в Жешуві та Науково-виробнича Асоціація «Племконецентр» в Солочині (Україна)оголошує набір учасників на навчання-семінар« Технологія вирощування і тренінгу молодих гуцульських коней та підготовка їх до випробувань»

в рамках проекту «IPBU.03.01.00-18-751/11-00 «Створення Польсько - Українського центру розведення та популяризації коней гуцульської породи» за кошти міжнародної технічної допомоги реалізованого в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013:

Терміни проведення навчань-семінарів :

Загальна кількість учасників - 45 чоловік, в тому числі 30 учасників з України, 15 учасників з Польщі, відносно поділу на кожне навчання семінар:

Місце проведення

Тривалість навчання

Форма навчання

Вимоги до учасників :

 1. Повнолітні особи.
 2. Особи, пов’язані з розведенням і використанням коней гуцульської породи, власники коней гуцульської породи.
 3. В першу чергу учасниками можуть бути особи з головних регіонів співпраці і прилеглих регіонів Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 (http://www.huculy-polska-ukraina.eu/uk/program_uk.html )

Всі учасники навчання отримають сертифікати про проходження навчання з інформацією про сферу підготовки, а також кількість навчальних годин.

Витрати участі в навчанні, зокрема: проживання під час проведення семінару, харчування, викладачі, перекладач, навчальні матеріали українською та польською мовами будуть профінансовані з коштів реалізованого Проекту.

Набір учасників:

Заявки на участь в навчанні-семінарі потрібно висилати виключно на доданому формулярі на адресу:

Для українських учасників:

89325, Науково-виробнича асоціація «Племконецентр», Закарпатська область, Свалявський район, ППЗ Голубине-1, Квітка полонини, корпус 4, каб.6; факсом: +38 (03133) 3-25-35 або електронною поштою – nva _ plemkonecentr @ ukr . net .

Для польських учасників:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie , 35-959 Rzeszów ul. Fredry 4 , fax : /17/ 852-74-94 , email : ozhkrzeszow@poczta.onet.pl .

 

М.Й.Головач

Директор НВА «Племконецентр» в Солочині

 

*За зміст даного документу відповідальність несе виключно НВА «Племконецентр», і він ні в якому разі не може розглядатися як позиція Європейського Союзу.

 

Документи для завантаження:

 

Фотогалерея